Statut

BOLESŁAWIECKI KLUB AMAZONEK

STATUT

(tekst jednolity)

STATUT BOLESŁWIECKIEGO KLUBU AMAZONEK

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Bolesławieckie Klub Amazonek – zwany dalej „Klubem” – posiada osobowość prawną.

 2. Terenem działalności Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności powiat bolesławiecki. Siedziba władz mieści się w Bolesławcu.

 3. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Może również, do prowadzenia swych spraw, zatrudniać pracowników.

 4. Klub może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w pismach szczegółowych.

 5. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Celem Klubu jest:

 1. Niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobami onkologicznymi;

 2. Uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów;

 3. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 5. Działalność charytatywna;

 6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 7. Ochrony i promocji zdrowia;

 8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 9. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 10. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 11. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 12. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 13. Wypoczynku dzieci i młodzieży;

 14. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 15. Turystyki i krajoznawstwa;

 16. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 17. Promocji i organizacji wolontariatu;

 18. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 19. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Klub realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Ścisłą współpracę za szpitalem w Bolesławcu;

 2. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach onkologicznych, ułatwiających powrót do pełnego życia;

 3. Organizowanie samopomocy w formie akcji „ochotniczki”. Ochotniczki są członkiniami klubu, które po przeszkoleniu, podejmują rozmowy w szpitalach z osobami przed i po zabiegach onkologicznych;

 4. Nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnej działalności w kraju i za granicą;

 5. Pomoc w zaopatrzeniu członków w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to znaczy: protezy, peruki, rękawy anty obrzękowe i inne;

 6. Organizowanie prelekcji oraz wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych;

 7. Współpraca z lokalnymi władzami w zakresie realizacji powyższych zadań;

 8. Akcje charytatywne prowadzone na rzecz osób potrzebujących pomocy, przede wszystkim chorujących onkologicznie lub biorących udział w rehabilitacji po przebytej chorobie onkologicznej;

 9. Organizowanie wolontariatu, głównie dla i na rzecz osób chorujących onkologicznie oraz po przebytej chorobie onkologicznej;

 10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w celu realizacji celów statutowych;

 11. Tworzenie i wdrażanie projektów służących wypełnianiu celów statutowych klubu;

 12. Spotkania z młodzieżą dotyczące profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem chorób onkologicznych.

Podstawową formą działalności Klubu jest działalność nieodpłatna pożytku publicznego. Decyzję o uruchomieniu oraz szczegółowym zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego podejmuje Zarząd w formie uchwały.

§ 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Członkowie Klubu dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.

 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

 4. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba po chorobie onkologicznej zainteresowana niesieniem pomocy w procesie rehabilitacji fizycznej i psychicznej przed i po leczeniu onkologicznym.

 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz Klubu pomoc finansową lub rzeczową oraz inne formy pomocy o charakterze niematerialnym. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.

 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna.

 7. Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są w drodze uchwały zarządu, na podstawie deklaracji.

 8. Nadanie godności członka honorowego przysługuje walnemu zebraniu członków na wniosek zarządu.

 9. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu;

 2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez Klub;

 3. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu;

 4. korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu;

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Klubu;

c) regularnego opłacania składek członkowskich;

d) zawiadamiania o zmianie danych zawartych w deklaracji.

 1. Członek wspierający i honorowy ma prawa określone w pkt. 9 b i c. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w zebraniach Klubu.

 2. Członkowie wspierający i honorowi zobowiązani są do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§ 4

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie członków na wniosek zarządu.

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu zgłoszonej na piśmie zarządowi, po uprzednim uregulowaniu ewentualnych zobowiązań.

 2. Rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminu

 3. Nieopłacania składek przez 6 miesięcy

 4. Działania na szkodę Klubu

 5. Wykluczenie z Klubu na skutek prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

 6. Pozbawienie praw członkostwa honorowego w wyniku uchwały walnego zebrania członków w przypadku działania na szkodę Klubu.

 7. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 8. Śmierci członka.

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka zwyczajnego lub wspierającego podejmuje Zarząd. Zainteresowany może odwołać się od powyższej uchwały do Walnego Zebrania Członków w terminie 2 miesięcy od skreślenia go przez Zarząd. Do czasu decyzji Walnego Zebrania Członków członkostwo osoby skreślonej lub wykluczonej ulega zawieszeniu.

§ 5

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Władzami Klubu są:

 • Walne zebranie członków

 • Zarząd

 • Komisja rewizyjna

 1. Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

 2. Uchwały wybieralnych władz Klubu (jeżeli statut nie stanowi inaczej) podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków władz. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy prezesa, w przypadku zarządu oraz do przewodniczącego, w przypadku komisji rewizyjnej.

 3. W przypadku ustąpienia członka władz Klubu w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród członków zwyczajnych. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 6

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Klubu i zbiera się nie rzadziej niż raz do roku.

 2. W walnym zebraniu członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem na spotkaniu oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu.

 2. Uchwały walnego zebrania członków zapadają przy obecności:

 • w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,

 • w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne zebranie członków jest zwoływane raz do roku jako sprawozdawcze oraz raz na 5 lat jako sprawozdawczo – wyborcze.

 3. Walne zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd:

a) z własnej inicjatywy

b) na żądanie komisji rewizyjnej

c) na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych

8. W przypadkach b i c nadzwyczajne walne zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawiania pisemnego wniosku zarządowi.

9. Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

10. Do kompetencji walnego zebrania członków w szczególności należy:

 • określanie głównych kierunków działania Klubu,

 • uchwalanie statutu i jego zmian oraz budżetu,

 • wybór i odwoływanie władz Klubu,

 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

 • rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał zarządu,

 • podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

 • podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań władz Klubu,

 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 7

ZARZĄD

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, reprezentuje go na zewnątrz, zarządza majątkiem Klubu i ponosi odpowiedzialność przed walnym zebraniem członków.

 2. Zarząd składa się z 5-7 członków w tym m.in: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

 3. Zasady działania zarządu ustala regulamin uchwalony przez zarząd.

 4. Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

Zarząd ponadto:

 1. Prowadzi dokumentację członkowską i podejmuje uchwały w sprawach członkowskich.

 2. Wnioskuje o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu.

 3. Ustala preliminarz budżetowy.

 4. Może uchwalić termin rozpoczęcia oraz szczegółowy obszar prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego służącej realizacji celów statutowych.

§ 8

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja rewizyjna składa się z 4 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i członka.

 3. Komisja rewizyjna ma prawo żądania zwołania walnego zebrania członków, a także prawo do zwołania zebrania zarządu.

 4. Komisja rewizyjna składa sprawozdania ze swojej działalności na walnym zebraniu członków.

 5. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym na posiedzeniach zarządu.

 6. Komisja rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez komisję.

§ 9

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Źródłami powstania majątku Klubu są:

 • składki członkowskie,

 • dotacje, granty, subwencje,

 • datki, darowizny, zapisy

 • spadki, ale w przypadku powołania Klubu do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 • dochody uzyskane z akcji promocyjnych, zbiórek, imprez publicznych,

 • działalność odpłatna

 • lokaty bankowe

 • wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego, jeśli zostanie ona podjęta

 1. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch osób z trzech uprawnionych osób z zarządu: prezesa, wiceprezesa, skarbnika.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

 3. W szczególnych przypadkach zarząd może – na drodze uchwały – udzielić pełnomocnictwa jednemu członkowi Zarządu do reprezentowania Klubu w sprawach niemajątkowych.

§ 11

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

 1. Projekt zmian statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały walnego zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, walne zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

 3. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz